REGULAMIN NAJMU KAMPERA

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Definicje

Regulamin – niniejszy dokument,
Najemca – osoba dokonująca rezerwacji lub osoba, która zawarła umowę najmu kampera,
Wynajmujący – INFO-SERVICE Mariusz Kozioł, NIP: 537-138-38-19 REGON: 030233844 tel. 530-800-990 e-mail: escapeTravels.pl@gmail.com
Przedmiot Najmu lub Pojazd –samochód kempingowy -kamper będący w posiadaniu Wynajmującego,
Najem – oddanie przez Wynajmującego Przedmiotu Najmu do czasowego używania przez Najemcę w zamian za umówioną zapłatę,
Umowa – dokument potwierdzający najem podpisany przez obie strony: Najemcę oraz Wynajmującego. Kwoty występujące w Regulaminie są kwotami brutto.

1.2. Ogólne warunki najmu Kampera oferowanego przez firmę INFO-SERVICE Mariusz Kozioł, NIP: 537-138-38-19 REGON: 030233844 .
Wynajmujący informuje Najemcę o fakcie, iż przedmiotem umowy jest najem Pojazdu, a nie umowa o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884 z późn. zm.). Oznacza to, że Najemca zobowiązuje się do samodzielnej organizacji i planowania podróży oraz ma świadomość faktu, iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za siebie, współpasażerów, oraz za Przedmiot Najmu oraz jest przygotowany na ewentualne sytuacje nieprzewidziane, np. choroba, wypadek, awaria Pojazdu itp., ponieważ pomoc Wynajmującego może być ograniczona z powodu np. godzin nocnych bądź braku zasięgu w miejscu pobytu Najemcy. Wynajmujący zapewnia wymagane prawem umowy ubezpieczenia Przedmiotu Najmu, dodatkowe ubezpieczenie (poza wymienionymi w § 2) Najemca zawiera we własnym imieniu i na własny rachunek.

1.3. Przedmiot najmu

Przedmiotem najmu jest wybrany samochód kempingowy będący w posiadaniu firmy INFO-SERVICE Mariusz Kozioł, NIP: 537-138-38-19 REGON: 030233844 wraz z wybranym standardem wyposażenia określonym w protokole zdawczo-odbiorczym. W protokole zdawczo-odbiorczym strony określą stan faktyczny Pojazdu. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu Pojazdu w chwili jego zwrotu, do stanu Pojazdu w chwili jego wydania.

§2.Oświadczenie wynajmującego

Wynajmujący oświadcza, iż jest w posiadaniu Pojazdu, Pojazd posiada: aktualną polisę OC, AC, Assistance stanowiące integralną całość z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Pojazd jest w dobrym stanie technicznym, posiada aktualne badania techniczne.

§3. Najemca

3.1. Dane Najemcy

Najemca zobowiązuje się do potwierdzenia swoich danych aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość, w którym znajdują się dane takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania (o ile najemca nie złoży oświadczenia o swoim adresie zameldowania) oraz numer PESEL. Najemca musi być obywatelem Unii Europejskiej.

3.2. Koszty eksploatacji

W czasie trwania Najmu wszelkie koszty eksploatacyjne, m.in. paliwo, przejazd płatnymi drogami, oraz płyny eksploatacyjne, pokrywa w całości Najemca.

3.3. Trasa podróży

Najemca zobowiązuje się poinformować Wynajmującego o przybliżonej trasie podróży. Ewentualną podróż Przedmiotem Najmu poza terytorium RP oraz kraje Unii Europejskiej należy wcześniej uzgodnić z Wynajmującym. W przypadku braku zgody Wynajmującego, Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w Pojeździe, spowodowane naruszeniem niniejszych ustaleń oraz traci prawo do zwrotu w całości wpłaconej kaucji.

3.4. Bezpieczeństwo

3.4.1. Pojazd powinien być zamykany na czas nieobecności. Najemca zobowiązuje się do regularnej kontroli Przedmiotu Najmu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki niezbędne do bezpiecznej jazdy. Usterki spowodowane użytkowaniem Pojazdu należy niezwłocznie usunąć.
3.4.2. Najemca zobowiązuje się do posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz innych dokumentów Przedmiotu Najmu oraz kompletu kluczyków wraz z pilotem, przez cały czas trwania Umowy. Najemca zobowiązuje się dopilnować, by dokumenty oraz kluczyki nie zostały skradzione, zgubione bądź zniszczone. Ewentualna kradzież, zgubienie bądź zniszczenie skutkuje zapłatą przez Najemcę, kary umownej w wysokości 1000 zł.
3.4.3. Pozostawienie wyżej wymienionych dokumentów lub kluczyków w Pojeździe jest surowo zabronione, pełną odpowiedzialność za szkodę z tego wynikającą ponosi Najemca.
3.4.4. Najemca zobowiązuje się do nieprzekraczania prędkości 110 km/h (zaleca się prędkość do 100 km/h) oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, zwłaszcza przy tunelach, mostach itp., ze względu na wysokość Pojazdu, która jest zależna od modelu kampera od 290 do 330cm.

§4. Rezerwacja i zapłata za wynajem Pojazdu

4.1. Wstępna rezerwacja

4.1.1. Najemca może dokonać wstępnej rezerwacji poprzez:okontakt telefoniczny,okontakt e-mailowy,obezpośrednią wizytę w siedzibie Wynajmującego
4.1.2. Najemca otrzymuje potwierdzenie wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną, bądź w formie papierowej (w przypadku bezpośredniej wizyty w siedzibie Wynajmującego)

4.2. Rezerwacja

4.2.1. Właściwa rezerwacja zostanie dokonana po podpisaniu Umowy najmu oraz wpłaceniu w ciągu trzech dni od daty jej zawarcia częściowej (30%) kwoty Najmu (kwota ta nie może być jednak mniejsza niż 1000 zł). Płatności można dokonać gotówką bądź przelewem na wskazane przez Wynajmującego konto bankowe.
4.2.2.Wpłata częściowej kwoty Najmu jest rozumiana jako zawarcie Umowy Najmu oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
4.2.3. Przed dniem odbioru Przedmiotu Najmu, Najemca wypełnia i przesyła niezbędne dokumenty wskazane w Regulaminie i opłaca 100% kwoty wynagrodzenia za najem. W przypadku braku wpłaty pełnego wynagrodzenia strony zgodnie przyjmują, że Najemca zrezygnował z wynajmu Pojazdu, a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

§5. Koszty Najmu

Całkowity koszt najmu za Przedmiot Najmu, ustalany jest na podstawie aktualnego cennika Wynajmującego, który jest umieszczony na stronie internetowej. W skład kosztu wchodzi w szczególności: wynagrodzenie za Najem liczone według liczby dni, których ilość została określona w Umowie Najmu, kaucja, która jest zwracana w ciągu siedmiu dni od dnia zwrotu Pojazdu, jeżeli Przedmiot Najmu był prawidłowo użytkowany oraz nie zostały naruszone punkty znajdujące się w niniejszym Regulaminie.

§6. Kaucja

6.1. Najemca zobowiązuje się wpłacić kaucję zwrotną, na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również opłat i kar należnych od Najemcy, w wysokości nie mniejszej niż 4000 zł, najpóźniej na 5 dni przed odbiorem Przedmiotu Najmu. W wyjątkowych okolicznościach, za zgodą Wynajmującego jest możliwość wpłaty kaucji bezpośrednio przed odbiorem Przedmiotu Najmu. Kaucja przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych kosztów napraw bądź ubytków w wyposażeniu Przedmiotu Najmu, jak również wszelkich innych roszczeń wobec Najemcy wynikających z umowy najmu.
6.2. W przypadku braku dodatkowych kosztów, o których mowa w §6.1, całkowita kwota kaucji zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty oddania Pojazdu oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Kaucja zostanie zwrócona na wskazane przez Najemcę konto bankowe.
6.3. Jeżeli w ciągu tych 7 dni zostaną wykryte usterki spowodowane przez Najemcę, a nie uwzględnione w protokole zdawczo-odbiorczym z powodu niedopatrzenia bądź zatajenia, Wynajmujący po udokumentowaniu usterek i przekazaniu dokumentacji Najemcy ma prawo do pomniejszenia wypłaconej kaucji o koszt naprawy ustalonych usterek.
6.4. Utrata całości kaucji bądź jej części wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie, szczególnie w przypadkach: okradzieży lub szkody całkowitej Przedmiotu Najmu – utrata całości kaucji, ospowodowanie kolizji drogowej z winy Najemcy – utrata całości kaucji, oniekontrolowanie poziomu oleju silnikowego, co może skutkować uszkodzeniem silnika – utrata całości kaucji, ouszkodzenie Przedmiotu Najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o połowę lub w przypadku poważniejszego uszkodzenia o kwotę kosztów naprawy pojazdu, okradzież, zgubienie bądź zniszczenie kluczyków, pilota bądź dokumentów Przedmiotu Najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 1000 zł, ozłamanie zakazu palenia w Przedmiocie Najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 500 zł, ozwrot brudnego wewnątrz pojazdu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 100 zł, ozabrudzenie tapicerki wymagające prania –wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 300 zł, oniewyczyszczenie toalety chemicznej – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 100 zł, ozwrot brudnego na zewnątrz pojazdu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 100 zł, onieuzupełnienie zbiornika paliwa po okresie najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 100 zł plus koszty paliwa, onapełnienie butli gazowej – 80zł.

§7. Ograniczenia w użytkowaniu

W Przedmiocie Najmu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania innych używek w tym wszelkich środków psychoaktywnych. W Przedmiocie Najmu obowiązuje zakaz przetrzymywania bądź przewożenia zwierząt bez zgody Wynajmującego. Przedmiot Najmu nie może być wykorzystywany do podróży po bezdrożach bądź terenach górskich lub leśnych, do jazdy, po których Pojazd nie jest technicznie przystosowany. Przedmiot Najmu może być wykorzystywany jedynie do celów rekreacyjno-turystycznych. Zabrania się wykorzystywania Pojazdu do transportu towarów, wszelkich zwierząt dzikich i domowych, zwłok, materiałów niebezpiecznych chemicznie, biologicznie, radioaktywnych, łatwopalnych bądź nielegalnych oraz brania udziału w imprezach samochodowych. Przedmiot Najmu nie może być udostępniany osobom trzecim, za wyjątkiem ustalonego drugiego kierowcy. W przypadku przekazania Pojazdu osobie trzeciej, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Przedmiot Najmu oraz zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 2.000 zł.

§8. Odpowiedzialność Najemcy

8.1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które powstały z Jego winy, w sytuacji gdy ubezpieczyciel odstąpi od wypłaty odszkodowania lub wypłacone odszkodowanie nie pokryje całości szkody. Odpowiedzialność Najemcy (za wyjątkiem obowiązku zapłaty kar umownych) jest pomniejszone o kwoty wypłacone przez Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
8.2. W przypadku, gdy usterka, awaria tudzież kolizja bądź wypadek drogowy, w którym udział brał Przedmiot Najmu nastąpiły z winy Najemcy, Najemca pokrywa wszelkie koszty, które są związane z usunięciem skutków zaistniałego zdarzenia. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu, chyba że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy.
8.3. Jeżeli Najemca nie będzie mógł kontynuować podróży wskutek kolizji bądź innych uszkodzeń, które nastąpiły z wyłącznej winy Najemcy, Najemcy nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za najem za okres do zakończenia umowy.
8.4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Przedmiot Najmu, zwłaszcza w przypadku kradzieży bądź zaginięcia kluczy, pilota lub dokumentów Przedmiotu Najmu.
8.5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które nastąpiły wskutek naruszenia przepisów drogowych lub też powstały w wyniku lekkomyślności, niedbalstwa bądź dewastacji. Najemca odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie działania oraz za działania lub zaniechania osób przy pomocy których wykonuje umowę najmu (w tym osoby korzystające z Przedmiotu Najmu). Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Pojazdu powstałe w czasie trwania Umowy, nawet jeżeli nie powstały bezpośrednio z winy Najemcy. Przykładowymi uszkodzeniami mogą być: uszkodzenie opony, pęknięcie szyby powstałe od uderzenia czy uszkodzenia zawieszenia spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków drogowych. W razie wystąpienia powyższych uszkodzeń Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości połowy kaucji, za każde z uszkodzeń pojazdu.
8.6. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub awarie pojazdu, które powstały w wyniku zaniedbań Wynajmującego. Przykładowymi zaniedbaniami mogą być: niedokonanie terminowej wymiany oleju czy zbyt duże zużycie opon.
8.7. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Przedmiotu Najmu, które wynika z jego normalnej eksploatacji. Przykładowymi sytuacjami mogą być: zużycie klocków hamulcowych czy zużycie opon.
8.8. Najemca zobowiązuje się do systematycznej kontroli płynów eksploatacyjnych w Przedmiocie Najmu, w szczególności kontroli poziomu oleju silnikowego oraz płynu chłodniczego według wskazań urządzeń pomiarowych.
8.9. Najemca zobowiązuje się do dysponowania środkami finansowymi, pozwalającymi na usunięcie wszelkich awarii, które powstały w czasie użytkowania Przedmiotu Najmu, w szczególności awarii, w wyniku których dalsze kontynuowanie podróży jest niebezpieczne bądź niemożliwe. Najemca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia Przedmiotu Najmu.
8.10. W przypadku napraw Przedmiotu Najmu, a wynikających z normalnej eksploatacji Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy koszty naprawy tylko za okazaniem faktury bądź rachunku wystawionego na Wynajmującego, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Wynajmującego o konieczności dokonania naprawy i akceptacji przez Wynajmującego kosztów naprawy. W przypadku braku dokumentów rozliczeniowych oraz akceptacji przez Wynajmującego, koszty napraw pokrywa w całości Najemca.
8.11. Jeżeli awarii bądź uszkodzenia Przedmiotu Najmu spowodowanej normalną eksploatacją nie da się usunąć w krótkim czasie, wobec czego dalsze kontynuowanie jazdy nie będzie możliwe, Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy niewykorzystaną część opłaty za wynajęcie Przedmiotu Najmu za pełne doby pozostałe do końca trwania umowy. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty powrotu na własny koszt. Z tego tytułu Najemcy nie przysługuje prawo otrzymania odszkodowania, na zasadach ogólnych.
8.12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Najemcy i osób trzecich, które Najemca i osoby trzecie, pozostawiły w Przedmiocie Najmu, np. w przypadku kradzieży pojazdu bądź włamania.

§9. Obowiązki najemcy w sytuacji uszkodzenia, kolizji lub wypadku drogowego z udziałem Przedmiotu Najmu, także wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z ruchem drogowym

9.1. W przypadku każdego uszkodzenia Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązuje się do poinformowania Wynajmującego w trybie pilnym o zaistniałej sytuacji oraz do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz wytycznymi Wynajmującego.
9.2. W przypadku każdego uszkodzenia Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu oraz uzyskania notatki służbowej sporządzonej przez funkcjonariusza Policji na miejscu zdarzenia.
9.3. W przypadku każdego uszkodzenia Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć Pojazd w sposób, który uniemożliwia powiększenie rozmiaru szkody.
9.4. Najemca nie może dokonywać napraw ani modyfikacji Przedmiotu Najmu bez wyraźnej zgody Wynajmującego, uzyskanej przed podjęciem naprawy bądź modyfikacji.
9.5. W przypadku, gdy uszkodzenie Przedmiotu Najmu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy oraz nie skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego Przedmiotu Najmu, Najemca za wyraźną zgodą Wynajmującego może kontynuować podróż.

§10. Wydanie oraz zdanie Pojazdu

10.1. Najemca zobowiązuje się do odbycia instruktażu, który związany jest z eksploatacją Pojazdu przed jego odbiorem oraz potwierdzenia odbycia instruktażu w formie pisemnej, udokumentowanej podpisami Najemcy oraz Wynajmującego.
10.2. W sytuacji, gdy z winy Najemcy nie doszło do odbycia się instruktażu, Wynajmujący ma prawo odmowy wydania Przedmiotu Najmu. Koszty ewentualnego opóźnienia związanego z wydaniem Przedmiotu Najmu ponosi w całości Najemca.
10.3. Najemca zobowiązuje się zwrócić Pojazd w określonym w Umowie terminie i nie ma możliwości przedłużenia Umowy bez zgody Wynajmującego. Zgoda wynajmującego może być wyrażona również telefonicznie lub potwierdzona sms-em. Przekroczenie terminu skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia od ustalonego terminu. Pojazd ma zostać zwrócony wraz z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku niespełnienia tego warunku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami uzupełnienia paliwa oraz karą umowną wskazaną w regulaminie.
10.4. W przypadku braku kontaktu z Wynajmującym ze strony Najemcy w ciągu 24 godzin od terminu ustalenia zdania Pojazdu, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o podejrzeniu kradzieży, co oprócz całkowitej utraty kaucji skutkuje ewentualnymi dalszymi konsekwencjami finansowymi lub/i prawnymi.

§11. Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie bądź Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
11.2. W celu rozpoznawania sporów, które mogą wynikać w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy bądź przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą niebędącym konsumentem, odpowiedni jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Oświadczam, iż zapoznałem się z całością Regulaminu przedstawionego przez Wynajmującego oraz że akceptuję jego warunki bez zastrzeżeń…………………………………………………………………………………..

 

(podpis Najemcy) (podpis Wynajmującego)